شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com
10. قیمت زمین مالکان / سهم ریالی مالکان زمین، به تومان و دلار / و متراژ آپارتمان نوساز سهم مالکان زمین، و میزان رهن و اجاره ی آن
1. موضوعِ این مبحث، نحوه ی محاسبه ی:
1.1. قیمتِ زمین
1.2. سهمِ ریالی مالکانِ زمین، به تومان و دلار
1.3. و متراژِ آپارتمانِ نوسازِ سهمِ مالکانِ زمین، و میزانِ رهن و اجاره ی آن می باشد.
2. در پروژه ی موردِ اشاره ی ما، با توجه به مُحاسباتی که در جداول مُلاحظه می فرمایید، ابتدا سود و آورده ی ریالی سازندگان در کل، یعنی 12/400/000/000 تومان را، از فروشِ کلِ آپارتمانهای نوساز، یعنی 29/000/000/000 تومان کم می کنیم، که این رقمِ باقیمانده یعنی 16/800/000/000 تومان، سهم الشرکه ی کلِ مالکانِ زمین (یا به عبارتی قیمتِ زمین) می باشد، و این رقم، بسته به موردِ شرکای پروژه ی موردِ اشاره ی ما، به نسبتِ میزانِ سهمِ الشرکه ی هر یکِ از مالکانِ شریکِ در این مستغلات، و یا در فرضِ دیگر، به نسبتِ میزانِ سهمِ الشرکه ی هر یکِ از وراثِ در این ملک موروثی، تقسیم می شود:

16/800/000/000 =  12/400/000/000 –  29/000/000/000

3. در ابتدا، میزانِ سهمِ الشرکه ی هر یک از مالکانِ شریکِ در این مستغلات را بررسی می کنیم:
3.1.شش واحدِ قدیمی هم متراژ 160 مترِ مربعی در مستغلات داشتیم، که از تقسیمِ سهمِ ریالی کلِ مالکان، یعنی 16/800/000/000 تومان، بر تعدادِ کلِ مالکان یعنی عددِ شش، حدودا 2/800/000/00 تومان، سهم الشرکه ی ریالی مالکِ هر واحد میشود:

2/800/000/000 =  6  /  16/800/000/000

3.2.از تقسیمِ سهمِ ریالی هر یکِ از مالکان، یعنی 2/800/000/000 تومان، بر قیمتِ هر دلار، که در تاریخِ انجامِ این محاسبات 11/600 (یازده هزار و ششصد) تومان بوده، حدودا” 240/000 (دویست و چهل هزار) دلار، سهمِ هر یک از مالکانِ شریک در مستغلاتِ موردِ اشاره به دلار میشود:

$  240/000= 11/600/  2/800/000/000

3.3. از کم کردنِ متراژِ آپارتمانِ سهمِ سازندگان، یعنی 825 مترِ مربع، از متراژِ کلِ بنای مفید، یعنی 1/944 (یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع، حدودا” 1/120 (یکهزار و صد و بیست) مترِ مربع، متراژِ آپارتمانی است که به تمامی مالکانِ شریکِ در مستغلاتِ موردِ اشاره میرسد:
(متراژِ آپارتمانِ سهمِ مالکانِ زمین) 825 = 1/120(متراژِ آپارتمانِ سهمِ سازندگان) -1/944 (متراژِ کلِ بنای مفید)
3.4. از تقسیم 1/120 (یکهزار و صد و بیست) متر مربع، که متراژِ آپارتمانِ سهمِ مالکانِ زمین در کل می باشد، بر تعدادِ مالکان یعنی عددِ شش، حدودا” 187 مترِ مربع، متراژِ آپارتمانی است که به هر یک از مالکانِ شریکِ در مستغلاتِ موردِ اشاره میرسد:

          187 =  6 /  1/120  

3.5. از حاصلِ ضربِ متراژِ آپارتمانِ سهمِ هر یک از مالکانِ شریکِ در مستغلاتِ موردِ اشاره، یعنی 187مترِ مربع، در میزانِ رهنِ هر مترِ مربعِ آپارتمانِ نوساز در این منطقه، یعنی 3/000/000 حدودا” 466/000/000 تومان، میزانِ رهنِ آپارتمانی است که به هر یک از مالکانِ شریکِ در این مستغلات میرسد:

    466/000/000=  2/500/000  *  187

3.6. و از تقسیمِ میزانِ رهنِ کلِ آپارتمان، یعنی 466/000/000 تومان بر 1/000/000 و سپس، حاصلِ آن، ضربدر 30/000، حدودا” 14/000/000 تومان، میزانِ اجاره ی ماهیانه ی آپارتمانی است که به هر یک از مالکانِ شریکِ در مستغلاتِ موردِ اشاره میرسد:

                14/000/000=  30/000* ( 1/000/000 /  466/000/000)

4. در پروژه ی موردِ اشاره ی ما، در فرضِ دیگرِش، وراثِ منحصرِ به یک برادر و چهار خواهر را بررسی کرده بودیم، که سهمِ برادر دو برابر خواهر می باشد، در نتیجه کلِ ارثیه به 6قسمت تقسیم می شود:
4.1. که از تقسیمِ سهمِ ریالی کلِ خواهران و برادر، یعنی 16/800/000/000 بر مجموعِ سهامِ چهار خواهر و یک برادر یعنی عدد شش، حدودا” 2/800/000/000 تومان سهم الشرکه ی ریالی هر خواهر، میشود:

     2/800/000/000= 6  /   16/800/000/000

4.2. از حاصلضربِ سهمِ هر خواهر، یعنی 2/800/000/000 تومان، در عدد 2 که ضریبِ سهمِ برادر نسبت به خواهر می باشد، حدودا” 5/600/000/000 تومان، سهم الشرکه ی ریالی برادر میشود:

 5/600/000/000= 2 *  2/800/000/000

4.3. از تقسیمِ سهمِ ریالی هر خواهر یعنی 2/800/000/000 تومان، بر قیمتِ هر دلار که در تاریخِ انجامِ این محاسبات 11/600 (یازده هزار و ششصد) تومان بوده، حدودا” 240/000 (دویست و چهل هزار) دلار، سهم الشرکه ی دلاری هر یک از خواهران میشود:

$  240/000=  11/600 /  2/800/000/000

4.4. از حاصلضرب سهمِ هر خواهر یعنی 240/000 (دویست و چهل هزار) دلار در عدد 2 که ضریبِ سهمِ برادر نسبت به خواهر می باشد، حدودا” 480/000 (چهارصد و هشتاد هزار) دلار، سهم الشرکه ی دلاری برادر، میشود:

000$ /480 = 2 *  240/000

4.5. از کم کردنِ متراژِ آپارتمانِ سهمِ سازندگان یعنی 825 مترِ مربع، از متراژِ کلِ بنای مفید یعنی 1/944 (یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع، حدودا” 1/120 (یکهزار و صد و بیست) متر مربع، متراژِ آپارتمانی است که به مجموعِ چهار خواهر و یک برادر میرسد:
(متراژِ آپارتمانِ سهمِ مجموع چهار خواهر و یک برادر) 825 =
1/120 (متراژِ آپارتمانِ سهمِ سازندگان) – 1/944 (متراژ کل بنای مفید)
4.6.با توجه به اینکه ما چهار خواهر و یک برادر و در مجموع 6 سهم داشتیم، از تقسیم متراژِ آپارتمانی که به مجموعِ چهار خواهر و یک برادر میرسد یعنی 1/120 (یکهزار و صد و بیست) متر مربع بر مجموعِ سهامِ چهار خواهر و یک برادر یعنی عدد شش، حدودا” 187 متر مربع، متراژِ آپارتمانی است که به هر یک از خواهرانِ موردِ اشاره میرسد:

            187 =  6 / 1/120

4.7. و با توجه به اینکه سهم الشرکه ی برادر دو برابر خواهر می باشد، از حاصلِ ضرب 187مترِ مربعِ سهمِ هر خواهر در عدد 2 که ضریبِ سهمِ برادر نسبتِ به خواهر می باشد، حدودا” 373 مترِ مربع، متراژِ آپارتمانی است که به یک برادر میرسد:

          373 = 2 * 187

4.8. از حاصلِ ضربِ متراژِ آپارتمانِ سهمِ هر یک از خواهران یعنی 187 مترِ مربع، در میزانِ رهنِ هر مترِ مربعِ آپارتمانِ نوساز در این منطقه، یعنی 3/000/000 تومان، حدودا” 470/000/000 تومان، میزانِ رهنِ آپارتمانی است که به هر یک از خواهران میرسد:

470/000/000= 3/000/000 * 187

4.9. و از حاصلِ ضربِ 470/000/000 تومان سهمِ هر خواهر، در عدد 2 که ضریبِ سهمِ برادر نسبتِ به خواهر می باشد، حدودا” 930/000/000 تومان میزانِ رهنِ آپارتمانی است که به یک برادر میرسد:

  930/000/000= 2 * 470/000/000

4.10. از تقسیمِ میزانِ رهنِ کلِ آپارتمانِ هر خواهر، یعنی 470/000/000 تومان، بر 1/000/000 و سپس، حاصلِ آن، ضربدر 30/000، حدودا” 14/000/000 تومان، میزانِ اجاره ی ماهیانه ی آپارتمانی است که به هر یک از خواهران میرسد:

      14/000/000=  30/000* ( 1/000/000 / 470/000/000)

4.11. و با توجه به مُحاسباتی که در جداول مُلاحظه می فرمایید، از حاصلِ ضربِ 14/000/000 تومان سهمِ هر خواهر در عدد 2 که ضریبِ سهمِ برادر نسبتِ به خواهر می باشد، حدودا” 28/000/000 تومان، میزانِ اجاره ی ماهیانه ی آپارتمانی است که به یک برادر میرسد:

28/000/000=  2 * 14/000/000

5. در مبحثِ بعدی، به نحوه ی مشخص کردنِ طبقه و سمتِ جغرافیایی واحدهای مالکان و سازندگان می پردازیم.
شاهین اصانلو
  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir