شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com
13. توجیه اقتصادی مهندسی فروش (توسعه ارزش و فروش)

1. از اینجا به بعد، وارد مرحله ی دوم مباحثمان، در خصوص توسعه ی ارزش و فروش پروژه های بزرگ ساختمانی، اعم از مسکونی، اداری، تجاری و یا صنعتی می شویم، که شامل خدمات:
تحقیقات میدانی، امکان سنجی، مطالعات اقتصادی (از جمله محاسبات بازده اقتصادی) و روشهای استاندارد ارزیابی طرح های اقتصادی (از جمله محاسبات شاخص هایی همچون NPV,IRR )، همچنین بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، هتلینگ، مدیریت بهره برداری، و نهایتا” فروش، تحت یک مدیریت یکپارچه ی هدفمند می شود.
2. موضوع مبحث اول ما در مرحله ی دوم، توجیه اقتصادی استفاده از این خدمات می باشد.
3. در پروژه های بزرگ ساختمانی (اعم از مسکونی، اداری، تجاری و یا صنعتی) برای توسعه ی ارزش و فروش، همانطور که در خصوص پروژه ی مورد اشاره ما در جداول محاسباتی ملاحظه می فرمایید، دو راه حل وجود دارد:
3.1. راه حل اول: استفاده از برنامه ی توسعه ی ارزش و فروش یک تیم متخصص، و اجرای آن، توسط تیم مالکان پروژه می باشد که بطور مثال، در یک پروژه مسکونی:
3.1.1. 10/000 متر مربعی
3.1.2. که 100 واحد
3.1.3. 100 متری دارد
3.1.4. اگر قبل از تهیه ی برنامه ی توسعه ی ارزش و فروش:
3.1.4.1. قیمت هر متر مربع پروژه، حدودا” 10/000/000 (ده میلیون) تومان
3.1.4.2. و قیمت یک واحد 100 متر مربعی پروژه، حدودا” 1/000/000/000 (یک میلیارد) تومان
3.1.4.3. و قیمت کل پروژه، حدودا” 100/000/000/000 (یکصد میلیارد) تومان باشد.
3.1.5. چنانچه هزینه ی پرداختی بابت صرفا” تهیه ی برنامه ی توسعه ی ارزش و فروش یک تیم متخصص، حدودا” 0/2% (دو دهم درصد) و یا به عبارتی 200/000/000 (دویست میلیون) تومان باشد و این قیمت را به قیمت کل پروژه اضافه کنیم
3.1.6. بعد از برنامه ریزی توسعه ی ارزش و فروش:
3.1.6.1. قیمت کل پروژه، حدودا” 100/200/000/000 (یکصد میلیارد و یکصد میلیون) تومان
3.1.6.2. قیمت یک واحد 100 متر مربعی در پروژه، حدودا” 1/002/000/000 (یک میلیارد و دو میلیون) تومان
3.1.6.3. و قیمت هر متر مربع پروژه، حدودا” 10/020/000 (ده میلیون و بیست هزار) تومان می شود.
3.2. و اما راه حل دوم: هم برنامه ریزی و هم اجرای توسعه ی ارزش و فروش، توسط یک تیم متخصص می باشد، که بطور مثال در پروژه ی مسکونی مورد اشاره ی قبلی ما:
3.2.1. چنانچه هزینه ی پرداختی به یک تیم متخصص بابت هم برنامه ریزی، هم اجرا و هم تبلیغات در مجموع، 5٪ یا به عبارتی 5/000/000/000 (پنج میلیارد) تومان شود
3.2.2. بعد از برنامه ریزی و اجرا:
3.2.2.1. قیمت کل پروژه، حدودا” 105/000/000/000 (یکصد و پنج میلیارد) تومان
3.2.2.2. قیمت یک واحد 100 متر مربعی در پروژه، حدودا” 1/050/000/000 (یک میلیارد و پنجاه میلیون) تومان
3.2.2.3. و قیمت هر متر مربع پروژه، حدودا” 10/500/000 (ده میلیون و پانصد هزار) تومان می شود.
3.2.3. در جداول محاسبات خواهید دید، که ارزش افزوده ی اجرایی این خدمات یکپارچه ی هدفمند، در پروژه ی مورد اشاره ما، بطور متوسط حدودا” ده درصد (10%) و ارزش افزوده ی زمانی این خدمات یکپارچه ی هدفمند، در پروژه ی مورد اشاره ما، بطور متوسط حدودا” چهل درصد (40%) برای کارفرما سود ایجاد می کند، که بعد از کسر هزینه های آن، برای کارفرما از نظر درصدی (45%) و از نظر ریالی 45/000/000/000 (چهل و پنج میلیارد) تومان سود خواهد داشت، ضمن اینکه این برنامه، باعث امنیت و برندینگ بیشتر، و تسهیل و تسریع فروش پروژه نیز می شود.

4. در مبحث بعدی، به اطلاعات ملک و چیدمان صنوف می پردازیم.

شاهین اصانلو
شاهین اصانلو
شاهین اصانلو
  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir